Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť, Mochovská 44, 934 01 LEVICE (Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra ,  odd. Sa, vložka č.135/N)

Štatút  predajno – propagačnej akcie  „Kolesománia“ 2018

A/ Predajno-propagačná akcia „Kolesománia“ sa bude konať v termíne od  31. júla do  15. augusta 2018 v maloobchodnej sieti  COOP Jednota SD, Nitra, Nové Zámky, Levice a Komárno v predajniach zaradených do reťazca TEMPO, SUPERMARKET  a  POTRAVINY MIX .

Kolesománia sa skladá z dvoch  častí:

 1. časť -predajná akcia, ktorá sa v uvedenom termíne  uskutoční v sieti  predajní    zaradených  do reťazca TEMPO,  SUPERMARKET  a   POTRAVINY MIX  ,  nasledovných Jednôt: COOP Jednota SD Nitra, Nové Zámky, Levice a Komárno

a

 1. časť – reklamná súťaž, ktorá bude realizovaná v rovnakom termíne, v sieti predajní zaradených do reťazca TEMPO, SUPERMARKET  a  POTRAVINY MIX , Jednôt: COOP Jednota SD,  Nitra, Nové Zámky, Levice a Komárno

Organizátorom predajno – propagačnej akcie je:

 • Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť,  Mochovská 44, 934 01 LEVICE,
 • COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo , COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo,
 • COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo a COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo.
 • Okrem uvedených COOP Jednôt SD sú do predajno-propagačnej akcie zapojení dodávatelia a partneri, ktorí sú uvedení v prílohe štatútu.

B/ V predajno-propagačnej akcii budú predávané tovary dodávateľov, nakúpené v nižších obstarávacích cenách. Akciové tovary budú dodávané prostredníctvom LC s názvom Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť, alebo priamo na predajne dodávateľmi,  s ktorými príslušná COOP Jednota SD uzatvorila  zmluvu.

C/1 V reklamnej súťaži majú spotrebitelia, po splnení nižšie uvedených podmienok, možnosť zúčastniť sa žrebovania o nasledovné výhry:

1. cenaosobný automobil: Volkswagen Polo Trendline 1.0 75k 5-G, 75 k/ 55 KW, 5-stup. prevodovka1ks
2. cenaskúter Piaggio Typhoon 50 2T25 ks
3. cenabicykel100 ks
4. cenanákupné poukážky COOP Jednota v  hodnote 30,- €100 ks
5. cenanákupné poukážky COOP Jednota v  hodnote 20,- €100 ks

C/2  Podmienky reklamnej súťaže:

 • jednorázový nákup v hodnote nad  10,- €   uskutočnený v dobe trvania akcie od 31. júla do  augusta 2018 ,  musí obsahovať aspoň 3 rôzne akciové tovary,
 • na pokladničný blok je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu . V prípade, ak na pokladničnom bloku nebudú uvedené čitateľne: meno, priezvisko, adresa, vyžrebovaný pokladničný blok  sa stáva neplatným.
 • pokladničný blok s doplnenými údajmi  je potrebné vhodiť do pripraveného označeného  súťažného boxu určeného pre účely predajno-propagačnej akcie, ktorý sa nachádza  v každej predajni, ktorá je zapojená do reklamnej súťaže  COOP Jednota  SD , v termíne od 31. júla do  augusta 2018.
 • likvidáciu zostatkov nevyžrebovaných pokladničných blokov zabezpečí organizátor predajno-propagačnej akcie ,,Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť “ a to tým spôsobom, že všetky nevyžrebované pokladničné bloky budú vložené do  označeného papierového obalu (vrece) a v sídle spoločnosti VDP, a.s. poverený pracovník OÚ ich skartuje.

V prípade, že ide o nepeňažnú výhru, táto nepodlieha  zrážkovej dani. COOP Jednota SD  ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods.10 zákona o dani z príjmov zákona  č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny ( s DPH ).

Ak hodnota výhry presiahne 350,- EUR vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z.  ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roka po obdržaní výhry.

Súťažiaci, zapojením sa do súťaže ,,Kolesománia“ ,  ktorá sa bude konať v sieti  predajní    zaradených  do reťazca TEMPO,  SUPERMARKET  a   POTRAVINY MIX  ,  Jednôt: COOP Jednota SD Nitra, Nové Zámky, Levice a Komárno v termíne od  31. júla do  15. augusta 2018  dáva svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účel uplatnenia výhry v súťaži   –  predovšetkým pre účel evidencie víťazov súťaže  (z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva  z dôvodu úhrady výhry ) a na účel doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži. Tento súhlas dáva súťažiaci Organizátorovi alebo určenej tretej osobe, u ktorej Organizátor výhry zakúpil.

Podmienky získania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 048  414 67 59

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo ,
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo,
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo,
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo,
Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: „nebude“
Doba uchovávania osobných údajov: „do doby pominutia účelu“

Pokiaľ je súťažiaci dieťa, súťažiaci má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.

Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak (napr. uchovanie dokladov o odovzdaní výhry). Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor súťaže vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva súťažiaceho:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese organizátora súťaže, e- mail adresa: sekretariat@lcvdp.coop.sk
 • súťažiaci má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

C/3    Žrebovanie výhier sa uskutoční v dvoch úrovniach:

a / bicykle a nákupné poukážky

sa žrebujú na regionálnych  spotrebných družstvách COOP Jednota SD:

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo ,
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo,
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo,
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo,

Termín  do 13. 9. 2018.

Po vyžrebovaní  bicyklov a nákupných poukážok sa budú žrebovať hlavné výhry.

b /  hlavné výhry

1. cena: osobný automobil  Volkswagen Polo Trendline 1.0  55 KW, 5-stup. prevodovka.

2. cena:  skútre Piaggio  Typhoon  50 2T

Hlavné výhry sa žrebujú  zo všetkých   doposiaľ nevyžrebovaných  platných pokladničných blokov COOP SD Nitra, Nové Zámky, Levice  a  Komárno v termíne a mieste , ktoré stanoví Predstavenstvo VDP a.s. Levice.  Žrebovanie hlavných výhier sa uskutoční za prítomnosti  notára v stanovenom termíne,  najneskôr do 12.10. 2018 .

c/  Rozdelenie výhier na žrebovanie v jednotlivých COOP Jednotách je nasledovné:

VýhryCJ NitraCJ N. ZámkyCJ LeviceCJ KomárnoSpolu v ks
skúter Piaggio Typhoon 50 2T8133125
bicykle3450115100
nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 30,-€3450115100
nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 20,-€3450115100

Jednotlivé COOP Jednoty SD určia samostatne spôsob žrebovania ( nákupných poukážok  a bicyklov ) na svojej úrovni, pri zabezpečení hodnovernosti priebehu žrebovania . Odovzdanie týchto cien výhercom uskutočnia jednotlivé COOP Jednoty SD do  20.09.2018 .

Hlavné výhry  auto a skútre budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne do termínu  31.10.2018.

Prvú cenu „ osobný automobil “ odovzdajú  výhercovi zástupcovia COOP Jednota SD Nitra, N. Zámky, Levice, Komárno,  VDP a.s., Levice a zástupca spoločnosti Araver Nitra .

D/   Propagácia predajno – propagačnej akcie bude zabezpečená v rozsahu a spôsobom schváleným  v obchodnej rade VDP, a.s. Levice, prostredníctvom agentúry JandL, marketing a reklama,  s.r.o.  .

v Leviciach , 16.5.2018