Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre držiteľov nákupnej karty COOP Jednota.

Vzhľadom k tomu, že ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, dovoľte, aby sme Vás informovali o spracovaní Vašich osobných údajov v súvislosti s používaním Nákupnej karty COOP Jednota Klasik (ďalej len „NK CJ“). Rozsiahlejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, o Vašich právach a o procese vernostného programu COOP Jednota, nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach vernostného programu Nákupná karta COOP Jednota KLASIK (ďalej len „VOP“), zverejnených na webovej stránke www.coop.sk.

1. Základné informácie

1.1 Prevádzkovateľ

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35697547 (ďalej len „CJS“) je prevádzkovateľom informačného systému s držiteľmi NK CJ, v rámci ktorého sa spracúvajú Vaše osobné údaje.

1.2 Účel a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe stanoveného účelu ich spracúvania, na ktorý ste dali súhlas v rámci žiadosti o vydanie NK CJ, jej duplikátu alebo žiadosti o digitálnu NK CJ.

1.3 Rozsah služieb a účely v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

1.3.1 Základná služba a hlavný účel

Základnou službou a hlavným účelom na spracúvanie Vašich osobných údajov je zabezpečenie vernostného programu COOP Jednota, prostredníctvom NK CJ pre Vašu osobu, vrátane digitálnej verzie NK CJ prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota.

1.3.2 Priamy marketing

Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu, ktorého cieľom sú marketingovo-komunikačné aktivity CJS a príslušných spotrebných družstiev na Slovensku. V prípade Vášho súhlasu s touto službou môžete byť informovaní najmä o akciových ponukách, o marketingových

  • propagačných spotrebiteľských súťažiach a o ďalších spotrebiteľských akciách.

1.3.3 Zákaznícka linka a zodpovedná osoba

Pre všetky otázky o Vašej NK CJ Vám je k dispozícii naša zákaznícka linka podnety@coop.sk Zodpovedná osoba: dpo@coop.sk

2. Spracúvanie Vašich osobných údajov

2.1 Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje o Vás osobne, ktoré spracúvame v súvislosti so službami uvedenými v bode 1.2 tejto informácie.

a/ Za účelom zabezpečenia vernostného programu CJS pre Vás, formou používania Vašej NK CJ je nevyhnutné, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, bydlisko (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) a dátum narodenia, a v prípade digitálnej verzie NK CJ Vaše meno, priezvisko, e -mail. Spracúvanie týchto Vašich osobných údajov potrebujeme, a ich poskytnutie je z Vašej strany nevyhnutné, za účelom Vašej registrácie, vydania NK CJ a následnej realizácie vernostného programu COOP Jednota pre Vašu osobu.

b/ V prípade Vášho súhlasu s priamym marketingom potrebujeme od Vás k tejto aktivite meno, priezvisko, e-mail a telefón.

2.2 Spracúvanie Vašich osobných údajov sprostredkovateľmi

Na zabezpe čenie vernostného programu COOP Jednota využívame dodávateľov. Všetci dodávatelia boli starostlivo vybraní a dostávajú prístup k Vašim osobným údajom len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb, a na ktorý ste dali súhlas.

2.3 Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania jednotlivých účelov ich spracúvania, t. j.

a/ počas platnosti NK CJ a následne 10 rokov od ich archivovania.

b/ počas trvania Vášho súhlasu na priamy marketing.

2.4 Ochrana Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú chránené tým, že sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby nebola porušená ich bezpečnosť a ich spracúvanie bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo ľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prijaté opatrenia priebežne monitorujeme a aktualizujeme a bezpečnosť sme zabezpečili aj u našich sprostredkovateľov.

3. Vaše práva v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.

3.1 Právo na prístup k Vašim osobným údajom

máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a na informácie o ich spracúvaní.

3.2 Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas, ktorý ste udelili na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, písomne na adresu COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, alebo elektronicky na adresu podnety@coop.sk. Ak odvoláte svoj súhlas na zabezpečenie vernostného programu COOP Jednota, v takom prípade Vám zaniká platnosť NK CJ, prestávate byť jej držiteľom so všetkými právami s ňou súvisiacimi, vrátane práva na uplatnenie zľavy v budúcnosti.

3.3 Právo na opravu Vašich osobných údajov.

3.4 Právo žiadať vymazanie Vašich osobných údajov.

V prípade výmazu Vašich osobných údajov taktiež prestávate byť držiteľom NK CJ so všetkými právami s ňou súvisiacimi, vrátane práva na uplatnenie zľavy v budúcnosti.

3.5 Právo na oprávnené obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

3.6  Právo na prenos Vašich osobných údajov k Vám alebo k inej, Vami určenej osobe.

3.7 Právo oprávnene namietať spracovanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

3.8 Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.